Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego (Elżbieta Bednarz, Romuald Tomaszewski)

65,00 

Dostępność: 2 w magazynie

Kategoria:

Książka stanowi owoc wspólnej pracy wielu osób. Po pierwsze, materiał w niej zgromadzony – autorstwa dr Elżbiety Bednarz oraz Romualda Tomaszewskiego, Redaktorów niniejszej książki – w dużej mierze wytyczył nowe ścieżki w nauczaniu religii zielonoświątkowej na poziomie ponadgimnazjalnym, w czym wydatnie pomogło ukazanie się podręczników do tego właśnie etapu szkolnej edukacji. W obecnej edycji poszczególne rozdziały zostały na nowo zredagowane, treści bibliograficzne zaktualizowane, zaś całość materiału zyskała nowy, przejrzysty układ tematyczny. Po drugie, niektóre z opracowanych tematów powstały przy współudziale studentów Warszawskiego Seminarium Teologicznego w latach 2005-2007. Wreszcie po trzecie, nieodzowne w tym miejscu jest wspomnieć o specjalnym Dodatku na końcu książki, gdzie znalazły się artykuły napisane przez Wykładowców Warszawskiego Seminarium Teologicznego, którym Redaktorzy niniejszej publikacji pragną gorąco podziękować.
Książka w swym zamyśle przeznaczona jest dla Czytelników, którzy są zainteresowani:
pogłębianiem wiedzy teologicznej i biblijnej; stąd też obecność wielu tematów z zakresu nauki o Biblii oraz charakterystyki poszczególnych części Starego i Nowego Testamentu; nieodzowna też jest obecność najważniejszych tematów o charakterze doktrynalnym: nauka o Bogu, o człowieku i jego kondycji duchowej, jak też nauka o najwspanialszym planie Bożym dla ludzkości – jej zbawieniu;
poszerzaniem horyzontów biblijnych z zakresu wiedzy historycznej i geograficznej; z pewnością przydatne okażą się w tym celu tematy nawiązujące do geografii Palestyny, dziejów ludów odgrywających istotną rolę w czasach, gdy spisywana była Biblia (w tym najważniejszego spośród tych ludów – tj. Narodu Wybranego, czyli Izraela), czy też religijnego wymiaru życia narodu izraelskiego; odkrywaniem swej tożsamości konfesyjnej w ramach Kościoła Zielonoświątkowego; pomóc w tym mogą tematy dotyczące Ducha Świętego i Jego roli w życiu Kościoła jak też każdego wierzącego (na co zawsze zielonoświątkowcy kładli wyraźny akcent), tematy odnoszące się do historii, nauki oraz zasad, jakimi kieruje się Kościół Zielonoświątkowy, wreszcie tematy omawiające dwa ustanowienia Chrystusowe, które doświadczane są w kontekście życia Kościoła;
wprowadzaniem w swe życie zasad biblijnych; pula tematów omawiających egzystencjalny wymiar życia chrześcijanina stanowi okazję do bliższego przyjrzenia się problemom, z jakimi niejednokrotnie przychodzi się zmagać każdemu z naśladowców Chrystusa

Redakcja żywi nadzieję, że książka będzie przydatna nie tylko w trakcie osobistej lektury (która może dopomóc usystematyzować wiedzę biblijną i określić własne przekonania teologiczne Czytelnika, oparte na Słowie Bożym), ale też podczas omawiania zawartych w niej tematów na spotkaniach grup biblijnych bądź domowych. Jeśli okaże się, że lektura tej książki dla wielu Czytelników będzie też interesującą przygodą intelektualną, nie pozbawioną jednak wymiaru duchowego i egzystencjalnego, to satysfakcja i radość każdego z Autorów będzie pełna.
Niech słowa jednego z Ojców Kościoła, Augustyna z Hippony, będą mottem podczas lektury całej książki:
Rozumiej, abyś mógł wierzyć. Wierz, abyś mógł rozumieć. (Augustyn, Sermones 43,9)

SPIS TREŚCI:
Rozdział I. Nauka o Biblii
1.1. Wiadomości o Biblii – protestancka zasada sola scriptura
1.2. Inspiracja Biblii
1.3. Autorzy Biblii
1.4. Oryginały i przekłady Biblii. Odkrycia archeologiczne
1.5. Języki Biblii
1.6. Formowanie się kanonu Starego Testamentu
1.7. Formowanie się kanonu Nowego Testamentu
1.8. Księgi kanoniczne Starego i Nowego Testamentu
1.9. Księgi apokryficzne Starego i Nowego Testamentu
1.10. Współczesne przekłady Biblii w języku polskim
1.11. Metody czytania i studiowania Pisma Świętego
1.12. Komentarze i materiały pomocnicze do studiowania Słowa Bożego
Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych części Biblii – Stary Testament
2.1. Księgi historyczne
2.2. Księgi dydaktyczne
2.3. Księgi prorockie

Rozdział III. Charakterystyka poszczególnych części Biblii – Nowy Testament

3.1. Księgi historyczne
3.2. Księgi nauczające
3.3. Księga prorocka

Rozdział IV. Geografia biblijna
4.1. Palestyna w czasach starotestamentowych
4.2. Palestyna w czasach nowotestamentowych
4.3. Kraje mające stosunki z Izraelem
4.4. Podróże Apostoła Pawła

Rozdział V. Życie religijne Żydów

5.1. Miejsce kultu religijnego: Przybytek, Świątynia, Synagoga
5.2. Osoby poświęcone Bogu – kapłani, lewici, prorocy
5.3. Kult święty: ofiary, obrzezanie, oczyszczenie, posty, święta

Rozdział VI. Dzieje ludów biblijnych

6.1. Od Abrahama do Izaaka i Jakuba
6.2. Od Mojżesza do Jozuego
6.3. Okres Sędziów
6.4. Od powołania Saula na króla do upadku państwa judzkiego i zdobycia
Jerozolimy
6.5. Od upadku państwa judzkiego i zaprowadzenia do niewoli babilońskiej do
zburzenia Jerozolimy przez Tytusa
6.6. Dzieje narodu żydowskiego w rozproszeniu

Rozdział VII. Dogmatyka. Zasady wiary

7.1. Nauka o Bogu
7.2. Człowiek (antropologia biblijna)
7.3. Składowe elementy człowieka – duch, dusza, ciało
7.4. Nauka o grzechu (pojęcie grzechu, jego pochodzenie i natura) cz.1
7.5. Nauka o grzechu (następstwa grzechu) – cz.2
7.6. Nauka o zbawieniu

Rozdział VIII. Dzieło Ducha Świętego

8.1. Natura Ducha Świętego
8.2. Duch Święty w Starym Testamencie
8.3. Duch Święty w Chrystusie
8.4. Duch Święty w życiu człowieka
8.5. Duch Święty w Kościele
8.6. Dary Ducha Świętego

Rozdział IX. Kościół

9.1. Natura Kościoła i fakt jego powstania
9.2. Historia powstania Kościoła zielonoświątkowego
9.3. Nauka Kościoła zielonoświątkowego
9.4. Członkostwo w Kościele
9.5. Dzieło Kościoła
9.6. Ustanowienia Kościoła – Chrzest, Wieczerza Pańska
9.7. Organizacja Kościoła

Rozdział X. Chrzest i Wieczerza Pańska
10.1. Chrzest Pana Jezusa
10.2. Przygotowanie do przyjęcia Chrztu i sposób jego przeprowadzania
10.3. Znaczenie spożywania Wieczerzy Pańskiej
10.4. Wieczerza Pańska a Pascha

Rozdział XI. Apologetyka

11.1. Co to jest apologetyka?
11.2. Dowody istnienia Boga – objawienie ogólne
11.3. Dowody istnienia Boga – objawienie szczegółowe
11.4. Wiarygodność Biblii
11.5 Ewolucja a pochodzenie świata i człowieka
11.6. Co z objawieniem i objawieniami?
11.7. Czy wierzymy w cuda?
11.8. Wiara a wiedza
11.9. Boskość Jezusa Chrystusa
11.10 Niebo i piekło
11.11 Okultyzm i spirytyzm
11.12 Astrologia

Rozdział XII. Odkrywanie świata wartości w świetle nauczania ewangelii

12.1. Okazywanie bezinteresownej miłości
12.2. Życzliwość i wrażliwość na uczucia drugiego człowieka
12.3. Pomoc w potrzebie
12.4. Szacunek wobec tych, którzy są inni
Rozdział XIII. Chrześcijanin wobec konfliktów i trudności

13.1. Nieuczciwe postępowanie i jego konsekwencje
13.2. Kłamstwo i jego konsekwencje
13.3. Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie
13.4. Przebaczenie nakazem Boskim i ludzkim
13.5. Chrześcijanin wobec agresji i przemocy
13.6. Duch Święty duchem jedności i pokoju

Rozdział XIV. Człowiek wobec życia. Zagadnienia etyczne

14.1 Chrześcijańska wolność a seks
14.2. Stosunek do osób chorych na AIDS
14.3. Problem aborcji
14.4. Co z antykoncepcją?
14.5. Zdrada, pornografia zagrożeniem życia rodzinnego
14.6. Chrześcijanin wobec uzależnień – uzależnienie od alkoholu i nikotyny
14.7. Chrześcijanin wobec uzależnień – uzależnienie od narkotyków i komputera

Rozdział XV. Człowiek stworzony do miłości i przyjaźni
15.1.Miłość jako źródło planu życia człowieka
15.2 Wartość różnych rodzajów miłości w życiu człowieka

15.3. Przyjaźń wielką potrzebą człowieka

Rozdział XVI. Zagadnienie rodziny
16.1. Przymioty małżeństwa i rodziny: jedność i nierozerwalność małżeństwa
16.2.Patologie życia małżeńskiego
16.3.Powołanie do macierzyństwa i ojcostwa
16.4. Chrześcijańskie wychowanie dzieci

Rozdział XVII. Zadaję pytania odnośnie mojego życia
17.1. Czy cierpienie można usprawiedliwić?
17.2. Dlaczego jesteśmy poddawani doświadczeniom?
17.3. Śmierć i co dalej?
17.4. Dlaczego zło istnieje na świecie?
17.5. Dlaczego się boję?

Dodatek

1. Równy status kobiet i mężczyzn w ruchu zielonoświątkowym. Krótkie studium historyczno-biblijne./T. Józefowicz/
2. Kościół a interpretacja Biblii. /G. Boboryk/
3. Kościół a przyprowadzanie dzieci do Chrystusa – Wychowanie w wierze czy ewangelizacja? /E. Bednarz/

Redakcja: dr Elżbiety Bednarz i Romuald Tomaszewski
Oprawa: twarda
Liczba stron: 560

Wydawca

Warszawskie Seminarium Teologiczne

Shopping Cart