Polityka prywatności

PREAMBUŁA

Wydawnictwo AF z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (dalej Wydawnictwo AF) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników sklepu internetowego www.sklep.af.com.pl

Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Dane są chronione także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącym Państwa prywatności.

INFORMACJE OGÓLNE

Wydawnictwo AF, Tadeusz Adamczak ul. Okulickiego 46/11, 66-400 Gorzów Wlkp. wpisane jest do centralnej ewidencji i informacji o działaności gospodarczej, NIP: 5991022346 REGON: 210316261 i jest administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego www.sklep.af.com.pl oraz osób zainteresowanych produktami znajdującymi się we wskazanym sklepie, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa AF na udostępniony przez wskazane osoby adres poczty elektronicznej informacji handlowych (tzw. Newsletter) o produktach znajdujących się w internetowym sklepie www.sklep.af.com.pl

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „Usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez Wydawnictwo AF prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo AF www.sklep.af.com.pl tj. administratora danych osobowych

ZASADY ZBIERANIA DANYCH I RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Wydawnictwo AF przechowuje zapytania http kierowane do serwera, na którym umieszczony jest sklep internetowy. W konsekwencji Wydawnictwo AF zna np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania ze sklepu internetowego), w przypadku, w którym przejście do sklepu internetowego nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających ze sklepu internetowego
Dane wskazane w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z
działalnością sklepu internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach sklepu internetowego, wysyłką informacji handlowych poprzez tzw. Newsletter.

DANE OSOBOWE

Do przeglądania zawartości sklepu internetowego nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego może wiązać się z koniecznością podania Danych Osobowych. W powyższym przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne w innych sytuacjach, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. W zależności od Usługi, z której zamierza skorzystać Użytkownik, Użytkownik może zostać poproszony w szczególności o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztu elektronicznej. Szczegółowe wskazanie danych osobowych, jakie powinien podać Użytkownik w celu skorzystania z konkretnej usługi zawiera regulamin sklepu internetowego.
Każda osoba podająca swoje dane Administratorowi jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych, które są aktualne, poprawne i kompletne oraz wolne od wszelkich innych błędó Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z powodu podania przez wskazaną osobę nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub obarczonych innymi błędami danych osobowych.
W przypadku gdy osoba będąca Klientem sklepu Administratora chce dokonać zakupów na rzecz innej osobowych w formie prezentu, jest zobligowana do podania swoich danych, które są zgodne z wytycznymi zawartymi w pkt.3 oraz aktualnych, prawdziwych, kompletnych i wolnych od innych błędów danych osobowy osoby, na rzecz której Klient dokonuje zakupó Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z powodu podania przez Klienta nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub obarczonych innych błędami danych osobowych osoby na rzecz której Klient dokonuje zakupów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcami danych osobowych Klientów internetowego sklepu sklep.af.com.pl są:

  • Biuro rachunkowe, świadczące usługi na rzecz Administratora na zasadach outsourcingu;
  • Firmy kurierskie;
  • Poczta polska;

Administrator zawarł ze wszystkimi Odbiorcami stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub porozumienia w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzi ewidencję wskazanych umów w formie elektronicznej z możliwością wydruku.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do uzyskania dostępu do jej danych przetwarzanych przez Administratora a w szczególności wskazana osoba ma prawo do uzyskania następujących informacji:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie przetwarzanych danych;
  • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych
  • w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych przez Administratora;
  • o prawach przysługujących osobie, której dane przetwarza Administrator;

Administrator udzielając informacji której mowa w pkt 1 przedkłada również osobie, która zwróciła się z wnioskiem o otrzymanie informacji kopię jej danych, które przetwarza. Wydanie każdej kolejnej kopii Administrator może uzależnić od dokonania przez wnioskującego opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jak i uzupełnienia dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu danych, każdego odbiorcę, któremu powierzył dane osobowe, których dotyczy sprostowanie lub uzupełnienie. Administrator może zwolnić się z obowiązku informowania odbiorców jeżeli okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (tzw. newsletter) poprzez elektroniczną aprobatę klauzuli zgody znajdującej się na stronie internetowego sklepu www.sklep.af.com.pl może w każdym czasie wycofać wskazaną zgodę wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: biuro@af.com.pl o treści: ,,Cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych” lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora usunięcia jej danych osobowych ze zbiorów Administratora, który bez zbędnej zwłoki usunie dane ze swoich zbiorów jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Administrator informuje o usunięciu wszystkich odbiorców , którym powierzył przetwarzanie wskazanych danych osobowych.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych gdy wskazana osoba ma wątpliwości co do prawidłowości wskazanych danych, gdy dane nie są potrzebne administratorowi ale są potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony jej roszczeń lub gdy zachodzą inne kwalifikacje oznaczone w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora otrzymania w ustrukturowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które przetwarza Administrator. Wskazana osoba ma prawo bez przeszkód ze strony Administratora przekazać te dane do innego administratora lub wnioskować do Administratora o bezpośrednie przesłanie oznaczonych danych do innego wskazanego administratora o ile jest to technicznie możliwe.
Administrator odpowiada na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jednak termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiąca ze względu na skomplikowany charakter żądania zawartego we wniosku lub na ilość żądań. Administrator jest zobowiązany w terminie miesiąca od otrzymania wniosku poinformować osobę, która złożyła wniosek o powodzie przedłużenia terminu do rozpatrzenia wniosku.
Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo zwrócić się do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( po 25 maja 2018r. organ nadzorczy może być nazywany Prezesem Urzędu Ochrony Danych) ze skargą na Administrator, w przypadku gdy nie otrzyma w terminie ustawowym odpowiedzi na skierowany do Administratora wniosek.

INFORMACJE HANDLOWE

Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika, Wydawnictwo AF może przesyłać Użytkownikom informacje handlowe dotyczące usług i produktów swoich partneró Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Wydawnictwo AF może przesłać Użytkownikowi ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub sklepu internetowego.
Klauzule zgody o których mowa w pkt 1 i 2 znajdują się na stroniesklep.af.com.pl

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Sklep internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany przy pierwszym wejściu na stronę www.sklep.af.com.pl Użytkownik może nie wyrazić na zgody na korzystanie z plików Cookies. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Wydawnictwa AF, nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

KONTAKT

Wydawnictwo AF Skr. Poczt. 32, 66-400 Gorzów Wlkp., 
tel. 604 580 659, email: biuro@af.com.pl

Shopping Cart