KOŚCIÓŁ A SYNAGOGA (30-313 po Chr.) Na rozdrożu (Mariusz Rosik)

85,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

CZĘŚĆ I. KOŚCIÓŁ W ŁONIE JUDAIZMU (30-70 PO CHR.) / 55

ROZDZIAŁ I. DO WYDALENIA ŻYDÓW Z RZYMU (30-49 PO CHR.) / 57

Perspektywa popaschalna / 61

Jerozolima – gmina judeochrześcijańska / 63

Mesjanizm judeochrześcijan a mesjanizm innych nurtów judaizmu / 70

Instytucja świątynna w oczach judeochrześcijan i pozostałych Żydów / 81

Pojmowanie roli Prawa / 89

Otwarcie się Kościoła na nie-Żydów (ok. 36 po Chr.) / 98

Początek działalności apostolskiej Szawła z Tarsu / 106

Ekskurs: Mentalność grecko-hellenistyczna a mentalność żydowska / 118

Powodzenie misji wśród pogan czynnikiem separacji / 121

Filon z Aleksandrii i alegoria biblijna w egzegezie chrześcijańskiej / 126

Przyjęcie chrześcijaństwa przez Samarytan (ok. 37 po Chr.) / 129

Początki chrześcijaństwa u Żydów etiopskich (ok. 38 po Chr.) / 140

Zamieszki w Jamni (ok. 40 po Chr.) / 146

Zakaz sprowadzania judeochrześcijan do Aleksandrii? (41 po Chr.) / 147

Dekret Klaudiusza o wydaleniu Żydów z Rzymu (ok. 49 po Chr.) / 152

ROZDZIAŁ II. DO UPADKU JEROZOLIMY (50-70 PO CHR.) / 161

Tzw. Sobór Jerozolimski (51 po Chr.) / 162

Konflikt ze wspólnotą żydowską w Koryncie (51 po Chr.) / 168

Nasilenie się prześladowań ze strony żydowskiej i rzymskiej (ok. 60 po Chr.). Rola Jakuba, brata Pańskiego / 172

Bóstwo Chrystusa a monoteizm judaizmu / 178

Wybranie Izraela / 187

Eucharystia – pokarm chrześcijan i zgorszenie dla Żydów / 197

Szabat a dzień Pański / 201

Czynniki ekonomiczne / 214

Status kobiet w judaizmie i pierwotnym Kościele / 216

Status niewolników / 224

Jezus a judaizm – oczami Marka ewangelisty / 228

Chrześcijanie i Żydzi w związku z pożarem w Wiecznym Mieście (64 po Chr.) / 234

Judaizm w Qumran a chrześcijaństwo palestyńskie / 237

Pierwsze powstanie przeciw Rzymianom (66-70/74 po Chr.) / 245

List do Hebrajczyków i teologia substytucji / 256

CZĘŚĆ II. TRUDNEGO ROZSTANIA POCZTKI (71-135 PO CHR.) / 263

ROZDZIAŁ I. DO ZGROMADZENIA W JABNE (71-89 PO CHR.) / 265

Coraz szersze otwarcie się Kościoła na nie-Żydów / 268

Ewangelia Mateusza a kwestia żydowska / 269

Fiscus Iudaicus / 280

Dwudzieło Łukasza / 290

ROZDZIAŁ II. DO WYBUCHU POWSTANIA BAR KOCHBY (90-131 PO CHR.) / 297

Akademia w Jabne (ok. 90 po Chr.) / 300

Czy chrześcijanie są Żydami? – perspektywa rabinacka / 308

Kwestia birkat ha-minim i Modlitwy Pańskiej / 309

Biblia grecka w rękach Żydów i chrześcijan / 326

Ekskurs: Język aramejski palestyński (galilejski) i targumiczny czynnikiem separacji? / 336

Kwestia Iz 7, 14b / 344

Antyjudaizm pism Janowych i wykluczenie z Synagogi / 357

Apokalipsy apokryficzne świadkiem rozłamu między Kościołem a Synagogą / 375

Listy do gmin chrześcijańskich św. Ignacego (ok. 107 po Chr.) / 382

Wokół wzmianki Pliniusza Młodszego o Chrystusie i chrześcijanach (110 po Chr.) / 385

Powstania Żydów w diasporze w latach 115-117 / 387

Ebionici i nazarejczycy – Żydzi czy chrześcijanie? / 393

Arystydes z Aten o Żydach (ok. 125 po Chr.) / 398

ROZDZIAŁ III. POWSTANIE BAR KOCHBY (132-135 PO CHR.) / 401

CZĘŚĆ III. NA ODDZIELNYCH DROGACH? (136-313 PO CHR.) / 411

ROZDZIAŁ I. DO PIERWSZYCH AMORAITÓW (136-220 PO CHR.) / 413

List Barnaby (ok. 138 po Chr.) / 415

Ekskurs: O antycznej inwektywie / 419

Naród wybrany w pismach Justyna Męczennika (ok. 140 po Chr.) / 426

Kwestia męczeństwa za wiarę w II stuleciu: żydowskie i chrześcijańskie spojrzenie / 439

Sprawa Marcjona (ok. 144 po Chr.) i Ewangelia Judasza / 443

Udział Żydów w męczeństwie Polikarpa ze Smyrny (ok. 156 po Chr.) / 446

Melitona z Sardes oskarżenia przeciw Żydom? / 451

List do Diogneta (ok. 180 po Chr.) o Żydach / 458

Działalność rabbiego Judy ha-Nasi / 461

Najstarsza homilia łacińska Przeciw Żydom (ok. 190 r. po Chr.) / 464

Shopping Cart