Promocja!

STRAŻNICY (Tom Hess)

24,90 

SKU: ISBN: 978-83-936226-1-0 Kategoria:

Rekomendacje:


Czuwanie jest dominującym tematem w Biblii, mającym szczególne znaczenie, gdy zbliżamy się do kresu tego wieku. Tom Hess ma swój ogromny wkład w ten temat w książce Strażnicy. Gdy będziesz wgłębiać w jej ponadczasową i aktualną treść, pełniej zrozumiesz, czym jest czuwanie oraz modlitwa.

~ John D. Beckett,
Przewodniczący organizacji Intercessors for America (Wstawiennicy za Amerykę) Prezes R. W. Beckett Corporation, Elyria, Ohio

 

Jako lider 24-godzinnej wspólnotowej straży Pana utrzymywanej w duchu przybytku Dawida w Kansas City, i autor książki ŻAR MIŁOŚCI DO JEZUSA, bardzo polecam książkę Strażnicy wszystkim, którzy chcą wzrastać w bliskiej więzi z Panem i mieć udział w oglądaniu wypełnienia przyjścia Królestwa Pana w Jeruzalem i na całej ziemi, tak jak to jest w niebie – w odnowieniu Przybytku Dawida – poprzez Ogólnoświatową Straż Modlitwy (Amosa 9:11-15 i Objawienie r. 4 i 5) przygotowującą drogę dla nadchodzącego żniwa, dla gotowości Oblubienicy i przyjścia Pana do Jerozolimy. Ta książka wyposaży i wzmocni wstawienników, którzy pracują dla sprawy Bożego żniwa na całym świecie, a zwłaszcza w Izraelu.

~ Mike Bickle, dyrektor International House of Prayer (Międzynarodowy Dom Modlitwy), Kansas City, USA

 

 

Gorąco polecam to historyczne i dynamiczne duchowo świadectwo modlitwy. Wszyscy potrzebujemy tego ostrzeżenia i napomnienia naszego Pana: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.” Zważajmy na siedmiokrotny nakaz skierowany do zborów w Księdze Objawienia: „Słuchaj co Duch mówi do Kościoła.” Biblia mówi nam, abyśmy „napominali jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj”. Dlatego zachęcam do przeczytania tej książki Toma Hessa – to, co powiedział było i jest siłą napędową całego mojego życia.

~ Robert H. Birch, Watchmen for the Nations (Strażnicy dla Narodów), Canada

Mentor Davida Demiana

Uwaga autora: Po napisaniu tej rekomendacji Robert H. Birch został awansowany do wiecznej służby strażnika w niebie.

 

Tom Hess ma wielkie powołanie i wgląd do modlitwy, która ma strategiczne znaczenie dla Bożej modlącej się armii, zarówno w Izraelu, jak i wśród narodów. Strażnicy, to książka zarówno inspirująca, jak i nauczająca w obecnym czasie ogólnoświatowego ożywienia modlitwy, i będzie bardzo ceniona wśród tych, którzy zostali powołani do oddanego wstawiennictwa. Gorąco ją polecam.

~ Mahesh Chavda, Watch of the Lord (Straż Pana), Charlotte, North Carolina, USA

 

Tom Hess jest człowiekiem modlitwy. Nosi on brzemię Pana co do Izraela, Bliskiego Wschodu i wszystkich narodów. Jego książka jest ważna i na czasie – niewielu z nas modli się wystarczająco dużo. Lecz jeszcze bardziej niewielu czuwa i modli się.  Potrzebujemy dodać ten duchowy oręż czuwania do naszego życia modlitewnego. Modlę się, aby przesłanie książki Strażnicy znalazło swoje miejsce w wielu sercach, aby budować Ciało Chrystusa w tych ostatnich dniach.

~ David Davis, Pastor Senior Carmel Assembly (Zgromadzenie Karmelu), Góra Karmel, Izrael

 

Kiedy Jezus ostatecznie powróci i Ewangelia o Królestwie faktycznie dotrze do wszystkich narodów na całym świecie, jestem przekonany, iż nastąpi odkrycie, że zakulisowa służba strażnicza Toma Hessa na Górze Oliwnej w Jeruzalem, w Izraelu, i będące jej rezultatem całodobowe straże modlitwy w każdym narodzie na ziemi były odpowiedzialne za wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego Jezusa Chrystusa w takiej mierze, jak wszelka inna służba na ziemi.

~ Dick Eastman, międzynarodowy przewodniczący Every Home for Christ (Każdy Dom dla Chrystusa)

 

Nauczanie Jezusa na temat modlitwy zawsze było połączone z wezwaniem do czuwania. Istnieje wiele książek na temat modlitwy, ale według mojej wiedzy Strażnicy jest pierwszą kompleksową książką ukazującą bardzo szczegółowo znaczenie czuwania. Z tego powodu jest ona ważnym wezwaniem skierowanym do wszystkich wierzących, aby oddali się służbie wstawiennictwa.

~ Johannes Facius, International Fellowship of Intercessors (Międzynarodowa Społeczność Wstawienników),
Altensteig, Germany

 

W tym znaczącym i dogodnym punkcie obserwacyjnym w  Domu Modlitwy dla Wszystkich Narodów w Jeruzalem na Górze Oliwnej, Tom Hess został namaszczony przez Boga i postawiony jako stróż na murach na ten właśnie czas. W swojej książce Strażnicy, Tom zabiera czytelnika w podróż przez Biblię, aby lepiej zrozumieć zakres i wpływ powołania strażnika – powołania, które dotyczy każdego wierzącego. Twoje zrozumienie krytycznej roli strażników w Ciele Chrystusa zostanie poszerzone, ponieważ Tom poświęca dwa pełne rozdziały dwudziestu aspektom czuwania. Biblijne, historyczne i współczesne przykłady straży Pana zarówno dadzą ci nowe światło, jak i będą wyzwaniem.

~ Jane Hansen, międzynarodowa przewodnicząca Aglow International

 

Tom Hess jest Bożym człowiekiem z wizją. Jego książka, Strażnicy, jest wynikiem dwudziestu lat głębokiego studium Pisma Świętego i doświadczenia zdobytego od czasu jego przeprowadzki do Jerozolimy w 1987 roku. Książka jest zbiorem i zapisem wypełnienia Bożych obietnic, które objawiły się przez konferencje, konwokacje i osobiste doświadczenia nabyte w Jeruzalem i podczas jego podróży do wielu krajów na całym świecie. Przed przeczytaniem tej książki, módl się do Pana, aby otworzył twoje oczy, byś mógł/mogła oglądać cudowne rzeczy pochodzące z Jego praw!

~ Dr. Albert Isteero,

Były rektor Seminarium Ewangelicznego w Kairze, Egipt

Były sekretarz Rady Kościołów Bliskiego Wschodu

 

Tom Hess jest prekursorem zakładania całodobowych straży modlitwy. Jego książka Strażnicy zawiera bogactwo mądrości Bożej, zebranej od z Pana, z Biblii i od przywódców z całego świata. Gorąco ją polecam.

~ Cindy Jacobs, Generals of Intercession (Generałowie Wstawiennictwa)

 

Dla tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie Pana, by stać się strażnikami, ta książka Toma Hessa jest pełna świadectwa i nauczania. Nikt z nas nie waży się stwierdzić, że jest wstawiennikiem, a jedynie uczniem w szkole wstawiennictwa. W istocie im dalej idziemy, tym mniej czujemy się uprawnieni, by ubiegać się o taki tytuł, a ci, którzy to czynią rzadko są prawdziwymi wstawiennikami. Niech Duch Pański użyje tej książki, aby oświecić, nauczyć i korygować lud Boży w tej ostatniej fazie historii świata i postawić nam wyzwanie na ten czas, by wypełnić nakaz Mesjasza Jezusa, nakaz czuwania i modlitwy.

~ Lance Lambert, międzynarodowy nauczyciel Biblii, Izrael

 

Strażnicy otwierają nowe pole służby dotychczas mało rozumianej, a tym mniej znacząco i żarliwie pełnionej przez ogół chrześcijan. Bycie strażnikiem jest ogromną odpowiedzialnością polegającą na byciu partnerem Boga – skończone połączone z nieskończonym w nieustających działaniach Wszechmocnego pośród ludzkich spraw. 2 Kronik 16:9 wydaje się być pięknym tego podsumowaniem: „Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim.” Dzięki Bogu za Toma Hessa, za pojawiające się w samą porę wprowadzenie tego tematu do Ciała Chrystusa na całym świecie, nie tylko poprzez napisanie tej książki, ale przez jego przykład i zachętę płynącą na cały świat z tej posługi bycia stróżami. Niech Bóg wzbudzi strażników, którzy nie spoczną, ani nie dadzą spokoju Bogu, aż On uczyni Swój Kościół i Swój lud chwałą na ziemi (Izajasza 62:6-7).

~ Michael Maeliau,

przewodniczący Evangelical Fellowship of the Pacific (Ewangeliczna Społeczność Pacyfiku)

Z krańców ziemi na Wyspach Salomona

 

Książka Strażnicy pojawiła się w bardzo odpowiednim momencie, kiedy Bóg porusza ludzi na całym świecie do przyjęcia roli strażników-wstawienników. Liderzy zespołów odpowiedzialni za naszą całodobową sieć modlitwy byli pod takim wrażeniem głębi i klarowności, z jakimi ta książka została napisana, że zalecili, aby stała się jednym z naszych podręczników szkoleniowych dla wstawienników.

~ John Mulinde, Kampala, Uganda

World Trumpet Mission & Watchman Intercessors Network (Trąba Świata – Misja i Sieć Strażników-Wstawienników)

 

Polecam książkę Strażnicy wszystkim poważnym studentów Słowa i wierzę, że zasady w niej przedstawione rozpalą płomień modlitewnej pasji dla świata, która zabrzmi echem z góry Syjon aż po krańce ziemi.

~ Dr. Myles Munroe, Bahamas Faith Ministries International (Międzynarodowa Służba Wiary Wysp Bahama)

 

Napisano wiele książek o modlitwie, ale ta jest zupełnie inna. Strażnicy jest wezwaniem do modlitwy, które zbudzi nawet śpiącego strażnika. Przynagla nas czas – to ostatnia godzina. „Obóz Pana” jest pod oblężeniem ze strony nieprzyjaciół. Ta książka jest głosem trąby wzywającym wszystkich wstawienników na ostateczną bitwę. Inspiruje nas, abyśmy mieli nadzieję i wiarę w zwycięstwo, które nastąpi jedynie poprzez modlitwę.

~ Gwen R. Shaw, przewodnicząca End–Time Handmaidens and Servants (Służebnice i Słudzy Czasu Końca)

 

Jest jasne, iż jedną ze służb, które stają się coraz bardziej strategiczne i kluczowe w czasie, gdy zbliżamy się do końcowego etapu dzieła Boga poprzez ludzkość, jest służba strażników. Kiedy uczniowie zapytali Jezusa, co będzie znakiem Jego przyjścia, On odpowiedział: uważajcie” (Mateusza 24:4). Aby to zrobić, trzeba mieć postawę strażnika. To jest temat tej nowej książki.

Znając Toma Hessa osobiście i współpracując z Domem Modlitwy dla Wszystkich Narodów w Jeruzalem, jestem przekonany, że jego książka jest owocem rozważań z wielu lat chodzenia przed Panem jako strażnik. Poświęcenie i zaangażowanie Toma w tę służbę i godziny praktyki jako strażnik nadają tej książce ważny aspekt praktyczny. Ta książka jest praktycznym podręcznikiem, który podkreśla znaczenie tej służby z biblijnego punktu widzenia i daje wiele praktycznych przykładów. Z tego powodu wielu znajdzie w tej książce pożyteczną zachętę i przewodnik do poprawienia lub rozwoju posługi strażnika.

Podczas gdy wielu z nas myśli o służbie strażników jako służbie wstawienniczej, ta książka podaje dwadzieścia różnych aspektów tej posługi. Daje ona strażnikowi szersze spojrzenie na tę służbę i głębsze jej znaczenie, które mogło nie być wcześniej dostrzegane.

Historyczne i współczesne przykłady i świadectwa służb strażników na całym świecie podkreślają dwie cechy tej posługi – cenę i poświęcenie, które są nierozerwalnie związane ze staniem strażników w wyłomie, a także wielką nagrodę i owoce, które pojawiają się wraz z nią. Ponadto, daje ona poczucie kontynuacji tej ważnej służby. Zachęcające jest, gdy widzi się, że zawsze istniały oddane grupy stojące przed Panem za Jego lud i dla jego celów oraz sposób, w jaki Pan uhonorował to ukazując rezultaty tej służby, które były i są strategiczne w Królestwie.

Pracując dla Pana na wiele różnych sposobów i w różnych służbach w Izraelu, doceniam akcent, jaki Tom kładzie na bycie stróżem dla Izraela, zarówno Żydów, jak i Arabów, oraz na realizację całego Bożego dzieła poprzez ten naród.

~ Ilan Zamir, były rektor King of Kings College (Kolegium Króla Królów)

Uwaga autora: Ilan Zamir został awansowany do wiecznej służby strażnika w niebie.

 

Od roku 1979 marzyłem, by zobaczyć jak powstają całodobowe straże modlitewne. Kiedy przeczytałem Strażników, zrozumiałem jak tego dokonać. Książka pomogła mi też dostrzec co Bóg już czynił w kwestii modlitwy 24/7 na całym świecie. Podarowałem tę książkę dosłownie setkom osób. Za każdym razem działo się to samo: ludzie uchwycili ideę modlitwy trwającej dzień i noc, i zaczęli wdrażać ją w swoich kościołach i wspólnotach.

~ Bennie Mostert, koordynator International Prayer Council (Międzynarodowa Rada Modlitwy)

i Jericho Walls (Mury Jerycha), Pretoria, South Africa


 

Waga0.3 kg
Shopping Cart