LOBBING GRUP BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ (Jarosław Filip Czub)

49,90 

SKU: ISBN: 978-83-7561-147-2 Kategoria:

W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich.

Książka jest próbą przedstawienia i wyjaśnienia roli, jaką odgrywają grupy biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej (UE). Obecnie, w czasach globalizacji rynku, bardzo istotną rolę w procesach decyzyjnych odgrywają organizacje biznesu, oddziałując poprzez swój „wpływowy lobbing” na kreowanie i wprowadzanie kluczowych zmian ekonomicznych i politycznych. Coraz częściej są postrzegane one jako pełnoprawni uczestnicy procesów decyzyjnych. Grupy biznesu na poziomie europejskim są przede wszystkim organizacjami obywatelskimi. Organizacje biznesowe, grup interesu, często są kojarzone z korupcją, a jak wynika z danych Komisji UE – mają istotny wpływ na proces decyzyjny instytucji UE. Wszystkie polityki UE, w które angażują się organizacje biznesu, są podejmowane głównie na poziomie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady UE lub komitetów doradczych Unii.

Autor omawia istotę, genezę i specyfikę grup biznesu na szczeblu UE i w poszczególnych krajach członkowskich. Przedstawia zinstytucjonalizowane i niezinstytucjonalizowane metody wpływu wykorzystywane w kampaniach lobbingowych. Odwołuje się do konkretnych sytuacji związanych z działalnością lobbingową. Poddaje ewaluacji określone kampanie lobbingowe. Książka stanowi swego rodzaju przewodnik pozwalający zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji na poziomie Unii z perspektywy działań grup biznesu. Publikacja jest kierowana zarówno do praktyków, jak i środowiska akademickiego.

O AUTORZE

Jarosław Filip Czub – doktor politologii, asystent w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000–2002 odbył staż w  Solon (USA, stan Ohio) w dziale marketingu w firmie Swagelok Marketing Co. Ukończył studia podyplomowe w zakresie marketingu sportowego (SGH, 2005–2006), w zakresie prawa europejskiego (UW, 2009–2010) oraz w  zakresie bankowości (SGH, 2010–2011). Autor m.in. publikacji: Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej a rzetelne rzecznictwo interesów („Przegląd Politologiczny” nr 4/2010), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik (2011, współautor), Efektywność reprezentacji interesów Polski w  Unii Europejskiej, w: Reprezentacja polskich grup interesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej (2011), System Polityczny Finlandii, w: Systemy polityczne państw Unii Europejskiej (w druku).

OPINIE

Rzetelnie opracowane kompendium organizacji biznesowych na poziomie UE i krajów członkowskich. Autor przekonująco pokazał m.in. skutki prawne różnych kampanii lobbingowych w postaci kompromisowych rozwiązań legislacyjnych. Wyczerpująco omówił też czynniki warunkujące skuteczność tych działań.
z recenzji prof. dr hab. Anieli Dylus, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Waga0.5 kg