LITERATURA I UWAGI DO WERSETÓW PISMA ŚWIĘTEGO W PRZEKŁADZIE EIB (Piotr Zaremba)

36,00 

SKU: ISBN 978-83-953317-7-0 Kategoria:

Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB

Ze wstępu: Uwagi wstępne • Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie EIB (LiU) jest, w obecnym zamyśle, dziełem o charakterze roboczym, służebnym względem przekładów Pisma Świętego prowadzonych przez Piotra Zarembę w ramach EIB, a szczególnie względem dzieła Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład dosłowny z przypisami (SNPD). Kolejne wydania LiU powinny ukazywać się co roku lub częściej. • Niniejsze, drugie wydanie drukowane i czwarte elektroniczne zawiera, w stosunku do wydania wcześniejszego: (1) pełniejszy wykaz skrótów nazw dzieł lub serii wydawniczych; w większości przypadków są one ogólnodostępne, ale dzięki zestawieniu ich w ramach jednej publikacji, czynią korzystanie z niej wygodniejszym; (2) zestawienie niektórych figur stylistycznych i zestawienie niektórych zjawisk skrybicznych; (3) bardziej uporządkowany sposób zapisu danych bibliograficznych; (4) korekty błędów typograficznych będących rezultatem ulepszania oprogramowania; (5) powiększoną część Literatura do przekładu Biblii, to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. • Jeśli chodzi o przynależność dyscyplinarną, LiU, na obecnym etapie, w największym stopniu wpisuje się w językoznawstwo hebrajskie i greckie, a precyzyjniej w krytykę tekstu biblijnego, następnie jednak, w mniejszym stopniu, kolejno, w literaturoznawstwo biblijne, w egzegezę Pisma Świętego, historię, teologię, etykę, a w konsekwencji w teoretyczne podstawy duszpasterstwa. • W trakcie tłumaczenia Pisma Świętego regularnie korzystano z wymienionych w kolumnie Literatura i uwagi dokumentów źródłowych, encyklopedii, gramatyk, komentarzy, leksykonów, słowników i pozostałych dzieł. Wyraźne wymienienie ich w konkretnych miejscach, nawet bez dodatkowych uwag, oznacza sugestię dalszego zgłębienia tematu w zaznaczonych dziełach, z zamiarem opisania ich w następnych wydaniach niniejszego dzieła. • W niektórych przypadkach, dla lepszego wskazania, których wyrażeń lub tematów dotyczą pozycje bibliograficzne, skopiowano całe przypisy do wersetów lub ich części wzięte z SNPD, chyba że wskazano inaczej. • W niektórych przypadkach zamieszczono same uwagi, bez wskazania pozycji bibliograficznych. Ma to charakter przejściowy. Uwagi te mogą opierać się na wiadomościach zapamiętanych przez autora LiU. Uznano, że nawet w takiej formie mogą one okazać się przydatne dla korzystających. W niektórych przypadkach noty bibliograficzne nie zawierają niektórych szczegółów, takich jak: tytuł tomu, przy dziełach wielotomowych, lub strona. Powodem tego jest elektroniczna forma tych publikacji, opublikowanych, w większości, w ramach Logos Bible Software (LBS, https://logos.com), innej biblioteki elektronicznej lub innego portalu internetowego, np. NET (https://net.bible.org). W takich przypadkach odnalezienie źródła informacji powinno się odbywać po odsyłaczu biblijnym (np. J 3:16) lub, elektronicznie, przez dostępną dla programu wyszukiwarkę. W przypadku leksykonów i słowników, gdy nie podano strony, należy weryfikować informację kierując się słowem lub hasłem. W przypadku gramatyk nie podawano strony, lecz indentyfikator uwagi, np. GKC 72m. Na obecnym etapie LiU dziełem Piotra Zaremby. Mogły jednak przybrać obecną formę dzięki jego kontaktom roboczym ze współpracownikami lub uczniami. Ich wkład został zaznaczony ich inicjałami. Tam, gdzie są całkowicie one głównie ich dziełem, zostało to zaznaczone wskazaniem ich inicjałów. • Znaczenie skrótów i skrótowców bibliograficznych zamieszczono pod tabelą. • Indeks „L” (L) jest skrótem wyrazu literatura.

Waga0.5 kg
Shopping Cart