DZIESIĘĆ UPORCZYWIE ZADAWANYCH PYTAŃ (Tim Hegg)

39,00 

Dostępność: 3 w magazynie

SKU: ISBN 978-83-945142-7-3 Kategoria:

Współcześnie dostrzegamy nowy ruch wśród wierzących w Jeszuę Mesjasza (Jezusa Chrystusa). Ludzie z nim związani zaczynają postrzegać Torę (określaną zwykle we współczesnych przekładach Biblii „Prawem” lub „Zakonem”) jako wyznacznik sprawiedliwego życia.

Jednak często, kiedy zaczynają wcielać w życie przykazania Tory, dotyczące na przykład zachowywania Szabatu, obchodzenia Świąt Biblijnych, czy też odnoszące się do czystości pokarmów, ich przyjaciele i krewni wyrażają zaniepokojenie, uważając, że zostali zwiedzeni przez fałszywe nauczanie. Starając się uratować swoich przyjaciół przed zejściem w przepaść „legalizmu”, oferują im wyrwane z kontekstu fragmenty biblijne, aby pokazać, że „Prawo” zostało zniesione i tym samym nie jest już obowiązującym standardem życia w sprawiedliwości. Podczas takich dyskusji pojawiają się wciąż te same pytania i fragmenty biblijne. Autor niniejszej książki, Tim Hegg, nazwał je „uporczywie zadawanymi pytaniami”, ponieważ są one ciągle przytaczane przez tych, którzy przeciwstawiają się stosowaniu Tory w życiu ludzi wierzących w Jeszuę. Tych pytań jest więcej niż dziesięć, ale autor wybrał te, które padają w tych dyskusjach najczęściej. Ludzie, którzy je zadają, wychodzą z założenia, że jeśli Jeszua i Jego apostołowie odrzucili któreś przykazanie Tory i nie ma ono już zastosowania w Nowym Przymierzu, to znaczy, że cała Tora została zastąpiona nowymi prawami lub przykazaniami. Tim Hegg wybrał „dziesięć uporczywie zadawanych pytań”, aby poddać je analizie i pokazać, że odpowiedzi nie negują ważności Tory, ale wręcz przeciwnie – pokazują, że Tora jest nadal wyznacznikiem sprawiedliwego życia dla wszystkich wierzących w Jeszuę Mesjasza.

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1   Wprowadzenie

Rozdział 2   Czy Jeszua nie uznał wszystkich pokarmów za czyste? (Marka 7:19)

Rozdział 3   Jeśli mamy zachowywać Torę, to co z ofiarami ze zwierząt?

Rozdział 4   Czy dowodem na unieważnienie Tory nie jest to, że Jeszua i apostołowie
                    ustanowili niedzielę zamiast Szabatu?

Rozdział 5   Czy w Liście do Kolosan 2 Paweł nie odrzuca przepisów Tory dotyczących pokarmów,

                    świąt, nowiów księżyca i Szabatu?

Rozdział 6   Czy poprzez wizję Piotra (Dzieje 10) Bóg nie objawił wyraźnie, że nie ma już potrzeby

                   zachowywania pokarmowych praw Tory?

Rozdział 7   Paweł wyraźnie mówi, że nie jesteśmy już „pod Prawem”. Czy nie jest to równoznaczne

                   z tym, że nie musimy już być posłuszni Torze?

Rozdział 8   Skoro Paweł unieważnił nakaz obrzezania, czy nie dowodzi to, że Tora już nie obowiązuje?

Rozdział 9   Czy Sobór Jerozolimski (Dzieje 15) nie stwierdził wyraźnie, że Tora jest tylko dla Żydów?

Rozdział 10 Czy Tora nie była dana po to, aby potępić grzeszników, a nie jako przewodnik do

                   sprawiedliwego życia? (1 Tymoteusza 1:8; Galatów 3:19)

Rozdział 11 Czy Bóg nie unieważnił ceremonialnych i cywilno-prawnych przepisów Tory,

                   wymagając od nas przestrzegania tylko praw moralnych

Waga1 kg