BRACIA CZESCY W WIELKOPOLSCE W XVI I XVII WIEKU (Jolanta Dworzaczkowa)

42,00 

SKU: ISBN 83–86951–08–7 Kategoria:

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

Jednota braterska w Czechach do 1548 r. Początki działalności braci czeskich w Wielkopolsce. Unia w Koźminku (1555). „Zgoda sandomierska” (1570). Stosunki między braćmi a luteranami. Synod generalny w Toruniu (1595). Rozpad „Zgody”. Działalność S. B. Turnowskiego (+ 1608).

ROZDZIAŁ II

Organizacja Jednoty w Polsce. Liczba i rozmieszczenie zborów do pocz. XVII w. Skład społeczny i językowy. Uposażenie zborów. Duchowieństwo. Obrzędy. Szkoły, piśmiennictwo. Obyczaje. Kontrreformacja, kryzys przełomu XVI/XVII w.

ROZDZIAŁ III

Działalność polityczna i walka o tolerancję w 1 połowie XVII w. Upadek zborów i powstawanie nowych. Imigracja niemiecka. Imigracja czeska. Zjednoczenie z Kościołami reformowanymi Małopolski i Litwy. Colloquium Charitativum w Toruniu (1645). Stosunki z innymi wyznaniami w przeddzień wojny szwedzkiej.

ROZDZIAŁ IV

Sytuacja ważniejszych zborów w 1 połowie XVII w. Uposażenie. Duchowieństwo. Dyscyplina zborowa. Szkoły. Piśmiennictwo. Jan Amos Komensky. Położenie polskiej Jednoty w przeddzień wojny 1655 r.

ROZDZIAŁ V

Różnowiercy w Wielkopolsce w czasie „potopu” 1655-60. Sytuacja Jednoty w 2 połowie XVII w. Bracia czescy w dziejach Wielkopolski.

ŹRÓDŁA I BIBLIOGRAFIA

Źródła rękopiśmienne
Źródła drukowane
Ważniejsze opracowania

DODATEK I

Zbory braci czeskich w Wielkopolsce 1551-1608
Zbory innych wyznań obsługiwane przez duchownych braci czeskich

DODATEK II

Zbory braci czeskich (ewangelicko-reformowane) w Wielkopolsce w 1655 r.

WYKAZ SKRÓTÓW
RESUM
ZUSAMMENFASSUNG
SUMMARY
MAPY
INDEKS OSÓB
INDEKS GEOGRAFICZNY

Waga0.25 kg
Wydawca

Semper

Shopping Cart